Marc Mobach

De gemeente Lochem wil in 2030 de klimaatneutrale status bereiken. De eerste stappen op de weg daar naartoe zijn gezet. Maar de weg is nog lang want het doel is best ambitieus, vindt Marc Mobach, beleidsmedewerker Milieu van de gemeente Lochem.

In 2030 wil de gemeente Lochem geen bijdrage meer leveren aan het opwarmen van de aarde. Zuiniger omgaan met energie is het devies. Dat kan door te isoleren, zelf energie op te wekken en door slim om te gaan met de energie die we gebruiken. Zowel in de bebouwing en het verkeer, als in de industrie en de landbouw. Mobach is bij de gemeente verantwoordelijk voor de realisatie van die doelstelling.

“Je moet op alle zijden van de trias energetica inzetten, wil je in 2030 klimaatneutraal zijn. Dat houdt in: besparen waar je kunt, efficiënt inzetten van de middelen die energie vragen en de energie die je nodig hebt zo duurzaam mogelijk opwekken. Dat betekent dat wij woningeigenaren stimuleren om zoveel mogelijk energie te besparen. Wij zetten energiecoaches in die samen met inwoners nagaan hoe zij eenvoudig kunnen besparen door te kijken naar apparatuur en energiegebruik. Daarnaast is er een aantal zonneparken waar de particulier stroom vandaan kan halen. En de grote klappers kun je met windmolens maken.  Dat ligt heel gevoelig, zo blijkt uit een haalbaarheidsstudie”

Hoeveel windmolens zijn er nodig?

“In de Cleantech-regio waartoe de steden Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Lochem behoren, zou je ruim 1.400 windmolens nodig hebben om alle benodigde energie duurzaam op te wekken Door onder meer energiebesparing, het effectief benutten van energiebronnen, en het aanleggen van zonneparken en warmtenetten kan de regio volstaan met 146 windmolens. Als ik dat via een sigarendoosberekening vertaal naar gemeente Lochem, dan kom ik op een aantal tussen 12 en 29 windmolens en vierhonderd hectare aan zonnepanelen. Ik moet met recht stellen dat wij nog veel te doen hebben om energieneutraliteit te realiseren.”

Op welke terreinen valt veel energiewinst te behalen?

“in de gebouwde omgeving, bij de industrie en in de  mobiliteit, dat bijna 18 procent van de CO²-uitstoot veroorzaakt. Er zijn verschillende acties mogelijk om dat percentage omlaag te brengen. Overchakelen op elekrisch rijden is er daar een van.”

Dat vraagt om een goede laadinfrastructuur binnen de gemeente

“Lochem is een landelijke gemeente met een oppervlakte van ruim 200 vierkante kilometer en tien kernen. Hoe zet je een slimme laadinfrastructuur voor elektrische auto’s in zo’n gebied neer? En hoe kunnen wij die uitbreiden? Dat is minder makkelijk dan in een stedelijke kern met veel deel- en leaseauto’s, waar de behoefte aan elektrisch laden groter is. Vind maar eens een laadexploitant die in de kernen Exel, Joppe en Kring van Dorth een laadpaal wil plaatsen. Toch zijn dat plekken met veel mobiliteit. Vooral door het deelautoproject binnen LochemEnergie, dat veel nuttige informatie opleverde, weten we nu dat  je naast laadpalen plaatsen ook diensten daar omheen moet organiseren om die laadpaal aantrekkelijk te maken voor de exploitant. In de regio is verder een onderzoek gaande naar snelle, robuuste fietsroutes die de verschillende kernen gemakkelijker bereikbaar maken via elektrische fietsen. LochemEnergie speelt als lokale energiecoöperatie hier een waardevolle rol in.”

Leeft de klimaatneutraliteit onder de bevolking?

“Dat vind ik een moeilijke vraag. In mijn omgeving wel. Maar dat is uiteraard geen doorsnede. Het is wel zo dat als ik mensen persoonlijk vertel over de elektrische auto ik dan ik wel reacties krijg als: ‘oh, zit dat zo.’ Dan ontmoet ik wel enthousiasme. Ze zijn dus zeker ontvankelijk voor het onderwerp, behalve dan voor windmolens. Zeker als die te dicht in de buurt komen.”

Hoe krijgt u de inwoners mee?

“Wij willen lokale betrokkenheid creëren. Dat  doen we door als gemeente het goede voorbeeld te geven, door een energieloket en energiecoaches en met wijkpak. Wij kijken ook bijvoorbeeld naar de thuiszorg en de afvaldiensten om synergie te realiseren. We denken ook aan garagehouders. Die branche staat een enorme verandering te wachten als het aantal elektrische auto’s toeneemt. Inmiddels heeft een aantal garages interesse getoond voor een laadpaal. Die brengt de gemeente dan in contact met LochemEnergie. “

Wat is de status van een klimaatneutraal plan?

“Ik wou dat wij al verder waren. Dat tekent de gezamenlijke ambitie van de coöperatie en de gemeente. Wel heeft al een aantal mannen nagedacht over het opzetten van een elektrisch mobiliteitscentrum, een pilot waarin je allerlei activiteiten laat samen komen op het gebied van elektrisch vervoer. Niet als een groot bedrijf, maar het centrum zou kunnen functioneren als een soort paraplu waar kleine bedrijven onder opereren. Je kunt daarbij denken aan een bedrijf dat deelauto’s begeleidt en een bedrijfje dat zich ontfermt over het ontwikkelen van laadpaalplekken. Of een bedrijf waar mensen zelf kunnen ervaren wat elektrisch rijden inhoudt, waar ze verschillende modellen kunnen uitproberen tijdens een zogeheten electric day die wellicht elke tweede zaterdag plaats gaat vinden. Dat zijn een paar ideeën die nu verder worden uitgewerkt.”

 Wat is de rol van de gemeente?

“Voor de doelstellingen rond mobiliteit zijn wij zijn de opdrachtgever voor een onderzoek naar optimale laadinfrastructuur en het realiseren daarvan. Wij hebben behoefte aan een laadinfrastructuur en aan deelauto’s. Dat past in onze ambitie. Wij besteden dat vervolgens uit aan LochemEnergie, waarmee kennis en kunde lokaal geborgd is.”

Wanneer wordt het concreet?

“Wij willen dit jaar aan de gang en de opdracht geven voor het realiseren van de laadinfrastructuur.”

Hoever is Lochem in 2025?

“Ik hoop dat wij dan de groene vlag kunnen hijsen. Onze ambitie is hoog. Maar wij spelen op een breed en complex veld. We moeten alle middelen en mogelijkheden inzetten om de ambitie te realiseren.”

Waar is de gemeente op dit moment concreet mee bezig?

“Er lopen op dit moment veel projecten. Die zijn gericht op de drie hoofddoelen van het programma Klimaat & Energie: besparen, efficiënt(er) omgaan met energie én zelf opwekken. Voorbeelden zijn een onderzoek naar de uitbreiding van openbare laadpalen voor elektrisch rijden, voorbereidingen voor energieproductie uit waterkracht en onderzoek naar zonne-energie op agrarische daken. Daarnaast worden de mogelijkheden bekeken om energie te besparen in maatschappelijk vastgoed.”

“Verder loopt met het project ‘De Groene Fabriek’ een verkenning naar het uitwisselen van energie en grondstoffen tussen bedrijven aan het Twentekanaal. Dat is een belangrijk project, want de industrie en bedrijven gebruiken maar liefst 80 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Lochem. Daar liggen dus veel kansen. De overige 20 procent komt voor rekening van particulieren, die dat voor een deel opwekken via zonnepanelen. Die mogelijkheid heeft de industrie niet. Daarvoor zijn er te weinig daken.”

“Het zijn allemaal plannen. Er is nog geen paal in de grond geslagen. Dit onderwerp is binnen de gemeente wel actueel. Daar ben ik ontzettend blij om. Er gebeurt al veel, maar de grote klappers moeten nog komen. Mensen zouden niet alleen naar hun portemonnee moeten kijken. Ambitie mag geld kosten. Anders komen wij er niet. De energietransitie is heel belangrijk. Gek genoeg kijken mensen bij de aanschaf van een auto niet of ze de investering eruit kunnen halen. Dat doen ze wel bij isoleren. Terwijl dat een verbetering van het comfort is. Daar is dus nog wel een weg te gaan.”

Events

LATER in 2020

logo h2 challenge fc

22-26 juni 2020

thumb nieuwe header hansa cannonball run 2020

Aanmelden nieuwsbrief

Please enable the javascript to submit this form