De Nederlandse overheid heeft haar ambities op gebied van energie vastgelegd in het Energieakkoord. Daarin zijn ook de doelstellingen voor Mobiliteit en Transport uitgewerkt. :

  • Energiebesparing van 15 à 20 PJ in 2020.
  • In 2030 mag de sector maximaal 25 Mton CO2 uitstoten.
  • Het CO2-reductiedoel voor 2050 is 60 procent ten opzichte van 1990.

Aanpak

De agenda bevat perspectieven voor de lange termijn (groene groei) en maatregelen voor de korte termijn. Deze laatste richten zich op aanpassingen in technologie.

Het is makkelijk prijsschieten op zulke ambities: een energiebesparing van 15 tot 20 PJ in 2020 klinkt als een flinke slag om de arm. De ambitie roept veel vragen op. Wat is een PJ? Wat betekent 25Mton CO2?

PJ

Even de natuurkunde van de middelbare school er bij gepakt. De eenheid voor energie is de Joule, afgekort J. De joule is gedefinieerd als de energie die nodig is om een object te verplaatsen met een kracht van 1 newton over een afstand van 1 meter. In formule vorm:

Elektrische energie wordt meestal gemeten in kilowattuur (kWh). 1 kWh is 3 600 000 J of 3,6 MJ. MJ is het symbool voor megajoule, een energie-eenheid van één miljoen joule. Een PJ staat voor petajoule, ofwel 1015 J. Om dat weer even terug te rekenen naar kWh:

15 PJ betekent 4,2 miljard kWh.

Dat is een indrukwekkende hoeveelheid, maar eigenlijk zegt het nog niet zoveel

·         Het totale energieverbruik in Nederland was in 2013 3.255 PJ.

·         Het energieverbruik door de sector Verkeer en Vervoer was in 2013 ca 500 PJ.

[Bron: Compendium voor de leefomgeving]

Daar kunnen we wat mee. Een reductie van 15 PJ ten opzichte van 500 PJ is een besparing van 3% ten opzichte van 2013. Peanuts?

Als we de 4,2 miljard kWh eens even aanschouwelijk maken:

Stel dat het stroomverbruik van een elektrische auto 0,2 kwh per kilometer is. Dan komt 15 PJ overeen met 21 miljard elektrische kilometers. Is dat veel of weinig? Volgens het CBS legden we in Nederland in 2014 bijna 127 miljard kilometer af. Als je het zo bekijkt gaat het om een besparing van 16,5%. Dat is andere koek.

Wat is nu de beoogde besparing? 3%? 16,5%? Wij zijn in verwarring, wie dit toe kan lichten is welkom!

De sector

Doel: De sector mag in 2020 maximaal 25Mton CO2 uitstoten. Wat wordt precies verstaan onder de ‘sector’? En hoe worden de besparingen precies berekend?

Je zou verwachten dat een document met de naam ‘Hoe worden de besparingen in de sector mobiliteit en transport berekend?’ uitkomst biedt. Het document blijkt een opsomming van belastingmaatregelen waarbij vooral deze zin blijft hangen:

De CO2-grenzen voor beide regelingen worden jaarlijks verlaagd, zodat de steeds lagere CO2-uitstoot van nieuwe auto’s niet leidt tot uitholling van de belastingopbrengsten.

(pagina 2) [Bron: Energieakkoord SER]

Omdat het in het document enkel om personen- en bestelauto’s gaat, lijkt het er op dat de sector dus uitsluitend hier op betrekking heeft. Onduidelijk is of de transportsector en openbaar vervoer ook tot de sector ‘mobiliteit en transport’ moeten worden gerekend.

Een Mton CO2 is trouwens een Megaton CO2 en dat is dus 1 miljoen ton (dus 1 miljard kg). De huidige norm van CO2 uitstoot is volgens hetzelfde rapport 130 g/km. De norm voor 2020 is 95 g/km.

Als je 25 Mton CO2 vertaald naar autokilometers dan betekent dat volgens de normen van 2013 192 miljard kilometer mogen worden afgelegd. Volgens de normen van 2020 (95 gr/km) zijn dat zelfs 263 miljard kilometers. Dat is te mooi om waar te zijn. Eh... we legden in 2014 toch 127 miljard kilometer af?

Bij het nader bestuderen van de cijfers valt op dat de sector Verkeer en vervoer in 1990 [Bron: Compendium voor de leefomgeving] 30,8 Mton CO2 uitstootte. In 2014 was dat 34,0 Mton. Een streven naar 25 Mton in 2030 lijkt gevoelsmatig met een massale overstap naar elektrische auto’s een eitje. Al helemaal wanneer de stroom ook nog eens ‘groen’ wordt opgewekt.

Wat betekent het Energieakkoord voor de automobilist?

Wij geloven in individuele en heldere doelen. Stel dat je wat zwaarlijvig bent en af wilt vallen. Dan noem je een streefgewicht en een streefdatum. Vervolgens ga je bepalen hoe je dat doel gaat halen.

Het Energieakkoord is een echt beleidsdocument. Het bevat veel jargon en veel abstracties. E-xpeditie.nl wil graag de vertaalslag maken van dit document voor de individuele automobilist. Om het in Jip en Janneke-taal te zeggen: ‘mijn oma moet het snappen’.

De campagne Het Nieuwe Rijden is stopgezet. Het goede nieuws is dat de overheid werkt aan een nieuwe campagne. Wij denken graag mee. U ook?

Events

15/16 mei 2020

logo h2 challenge fc

22-26 juni 2020

thumb nieuwe header hansa cannonball run 2020

Aanmelden nieuwsbrief

Please enable the javascript to submit this form